Skip to Main Content

Duurzame energie en de energietransitie

Deze library guide gaat over duurzame energie, energieopslag, energiebesparing, technisch en organisatorisch.

6.1 Warmte overzicht technologie, beleid en data

In deze factsheet over warmte lees je meer over restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, groen gas en waterstof. 

In opdracht van NPRES heeft CE Delft een objectief overzicht gemaakt van de inzet van technologieën voor duurzame elektriciteit en warmte. Met de factsheets geven we een objectief overzicht van de verschillende technologieën die relevant zijn voor de  uitvoering voor de regionale energie strategie (RES). In het document wordt de opgave verder uitgelegd, wordt meer informatie gegeven over begrippen, is een handzaam overzicht met relevant kengetallen per technologie opgenomen en vind je meer informatie en bronnen voor eventuele verdieping. (bron: website)

 

Op deze website is veel informatie te vinden over het aardgasvrij maken van wijken- met voorbeelden van de zogenaamde proeftuinen en ook met een kennisbank- op het gebied van: regie en organisatie; technische oplossingen, verbinden van opgaven, juridica, kosten en financiering, participatie en communicatie. 

 

​​​​​​​Het Expertise Centrum Warmte geeft een breed overzicht van informatie over warmte in de gebouwde omgeving. 

 

Het Nationale Programma Lokale Warmtetransitie is in januari 2023 van start gegaan. Het zal de rol van  het Expertise Centrum Warmte en het Programma Aardgasvrije wijken overnemen. Er worden bijvoorbeeld openbaar toegankelijke kenniswebinars georganiseerd. 

 

De overheid ontwikkelt een nieuwe wet, Wet collectieve warmtevoorziening, voor de ontwikkeling van warmtenetten in Nederland. Deze website verwijst naar Kamerstukken en rapporten die het proces hebben geïnformeerd. 

6.2 Warmtenetten

Warmtenetten Georganiseerd gaat in op de organisatorische kant van een warmtenet en de voor- en nadelen, knelpunten en kritische succesfactoren die daarbij horen, waaronder juridische en financiële aspecten.

Het warmtenet trendrapport bevat onder andere marktcijfers, een enquêteonderzoek onder experts en een weergave van de ontwikkelingen in de warmtesector. Tevens brengt het alle warmtenetvarianten en -bronnen in kaart middels infographics, grafieken en tabellen. 

 

 

Dit document geeft een mooi overzicht voor de niet ingewijden in alles wat er komt kijken bij warmtenetten. Wat voor soort warmtenetten zijn er, welke temperaturen, bronnen, afgiftesystemen, en buffers.  

  • Maak vaart met de warmtet

 

In dit rapport is een methode beschreven waarmee warmtenetten gekarakteriseerd kunnen worden en met elkaar kunnen worden vergeleken op gebied van duurzaamheid (op basis van PER - Primary Energy Ratio) en CO2 uitstoot. 

 

Het Vesta MAIS-model berekent de nationale en eindgebruikerskosten van aardgasvrije warmtetechnieken in de gebouwde omgeving in Nederland. Dit rapport geeft overzichten van de verschillende categorieën,  typen en kenmerken van warmtenetten zijn, en de kostencomponenten, duurzaamheidsnormen die zeer nuttig zijn voor een introductie tot het onderwerp warmtenetten, ook al het rapport geschreven voor experts.

De netbeheerders hebben de Transitievisies Warmte geanalyseerd. Naar aanleiding van deze analyse maken we ons zorgen en willen we het Rijk en gemeenten oproepen om vaart te maken zodat we een betaalbaar, betrouwbaar en veilig netwerk behouden.

Dit document geeft een overzicht van kleinschalige buurtwarmtenetten met 4-500 gebruikers. Ook worden diverse voorbeelden van buurtwarmtenetten beschreven.
 

 

 

6.3 Warmtebronnen

Uitleg over bodemenergie: wat het is en wat voor soorten bodem energie zijn er.

6.4 Warmteopslag

Overzicht van beleid en stand van zaken voor warmteopslag in Nederland.

Dit kennisdossier geeft een overzicht van de technologieën waar onderzoek naar wordt gedaan binnen het innovatieprogramma van TKI Urban Energy. Daarnaast werpen we een blik op de toekomst door te analyseren welke opslagtechnieken voor welke toekomstige uitdagingen een oplossing kunnen bieden. 

 

Overzicht van geschikte opslagmethodes voor woningen.

 

Op deze projectwebsite vind je technische, juridische en bedrijfseconomische belemmeringen en beter inzicht krijgen in de effecten voor het verantwoord toepassen van ondergrondse warmteopslag. 

6.5 Warmtepompen

This libguide was created by Saxion Library