Skip to Main Content

Duurzame energie en de energietransitie

Deze library guide gaat over duurzame energie, energieopslag, energiebesparing, technisch en organisatorisch.

5.1 Waterstof overzicht

Hoofdstuk 11 Waterstoftechnologie:  In dit hoofdstuk over waterstof wordt waterstof eerst in historisch perspectief geplaatst, daarna wordt uitgelegd welke rol waterstof kan gaan spelen in een duurzaam energiesysteem. De belangrijkste toepassingen komen aan bod en worden daartoe ingedeeld naar marktsegment (industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, energie-infrastructuur) en de functie die waterstof daarin vervult (waterstof als grondstof, als hulpstof, als brandstof, en als energiedrager). Dan volgt een paragraaf over techniek, waarin verbranding, brandstofcellen, elektrolyse, opslag en compressie worden behandeld. Tot slot nog paragrafen over veiligheid en over toekomstige ontwikkelingen.

 

Brede introductie over voor- en nadelen van waterstof en kansrijke toepassing.

5.2 Waterstof beleid en marktontwikkeling

beschrijft de beoogde rol van waterstof in de context van de energietransitie en (op hoofdlijnen) het programma om dat te realiseren. Links naar onderliggende informatie en beleidsstukken.

 

Het nationaal waterstofprogramma onderzoekt hoe waterstof de realisatie van de energietransitie kan ondersteunen. De link verwijst naar uitgebreide informatie over thema's  m.b.t. waterstof, over waterstofprojecten, en naar een kennisbank, met thema's als subsidiempogelijkheden  en toepassingen van waterstof.

 

Links naar documenten van allerlei studies over kansen, ontwikkeling en mogelijke knelpunten van uitrol van groene waterstof.

 

Er zijn verschillende Wasterstofladders ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke toepassingen van waterstof prioriteit moeten kirjgen boven andere. Omdat de insteek engiszins verschilt geven we links naar twee verschillende ladders:

De waterstofladder geeft prioriteiten aan voor toepassingen van (voorlopig schaarse) groene waterstof op basis van duurzaamheid, efficiëntie en kosten. Er wordt geen uitleg per toepassing gegeven.

 

De waterstofladder geeft prioriteiten aan voor toepassingen van (voorlopig schaarse) groene waterstof en legt voor iedere toepassing uit waarom door o.a. te kijken naar mogelijke alternatieven, de potentie van energie- of grondstof besparing en de kosten.

5.3 Waterstof technologie (productie, opslag)

In: Nederlands tijdschrift van natuurkunde  mei (2022) 

Beschrijft kort de geschiedenis van elektrolyse van water naar de duurzame brandstof waterstof en naar zuurstof, en vervolgens de uitdagingen voor de toekomst qua materialen, energie-efficiëntie en opschaling. Bij al deze uitdagingen speelt natuurkunde een grote rol. Verschillende fysische aspecten die de energie-efficiëntie bepalen komen voorbij, evenals enkele veelbelovende nieuwe elektrolyserontwerpen. 

 

Chapter 3: Basic theory and plant model development.

Beschrijving van een Alkaline electrolyser systeem met model vergelijkingen.

5.4 Waterstof veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022.

Informatiebladen over de veiligheid van waterstof(dragers).

Download hier:

Geeft o.a. overzicht van eigenschappen van waterstof in vergelijking met alternatieven, effect daarvan op veiligheid bij transport en opslag. 

 

Geeft overzicht van risico's bij transport en opslag van waterstof, waterstof bij tankstations en voertuigen en gebruik in woningen, en daarbij mogelijke maatregelen. 

 

Werkwijze om te komen tot een veilige situatie die in vergunning goedgekeurd wordt. 

 

Uitgebreide, vrij technische, beschrijving van onderwerpen m.b.t. veiligheid van waterstof. Uitgaande van technische eigenschappen van waterstof worden specifieke risico's beschreven. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan verschillende wijzen van ontbranding van waterstof.

5.5 Waterstof toepassing

Overzicht van de meer kansrijke toepassingen van waterstof in de transportsector.

 

Overzicht van de meer kansrijke toepassingen van waterstof in de industrie.

 

Overzicht van de meer kansrijke toepassingen van waterstof in het elektriciteitssysteem. 

This libguide was created by Saxion Library